Pomoc

 

Kursy nauki pływania

ZAWIESZONE

do odwołania

 

 

 

 

Regulamin pływalni krytej (wzór)

 1. Pływalnia kryta jest obiektem ........................................................................................... (nazwa jednostki organizacyjnej)
 2. Pływalnia kryta jest otwarta ............................................................................................ (dni i godziny otwarcia)
 3. Z pływalni korzystać mogą: a) grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. b) indywidualnie - osoby umiejące pływać,
 4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.
 6. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.
 7. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
 8. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
 9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.
 10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (trampki, tenisówki lub obuwie podobne).
 11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.  
 13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
 14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.  
 15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.
 16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:  
 17. a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
  b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
  c) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym.
  d) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
  e) hałasować,
  f) wprowadzać psów lub innych zwierząt.  
 18. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
 19. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.  
 20. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
 21. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
 22. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 23. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.)
 24. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 20 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona.
 25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.  
 26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.  
 27. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.  
 28. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.  
 29. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w ........................................................................Regulamin zatwierdził:
.....................................
(Kierownik Pływalni) 

UWAGA!

Składki WOPR

pn i czw 17.00-20.00

w Biurze MAL WOPR