Pomoc

 

Kursy nauki pływania

ZAWIESZONE

do odwołania

 

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 1997 r.

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym.

(Dz. U. z dnia 16 maja 1997 r.)

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień:
  1)  Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jako specjalistycznego stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zwanego dalej "GOPR",
  2)  Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej "TOPR", w zakresie ratownictwa górskiego na obszarze Tatr i pasma Gubałowsko-Spiskiego,
  3)  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jako specjalistycznego stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zwanego dalej "WOPR".

§ 2. 1. GOPR oraz TOPR są obowiązane i uprawnione do:
  1)  organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach,
  2)  organizowania oraz szkolenia górskiej służby ratowniczej,
  3)  ustalania szczegółowych programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa górskiego,
  4)  nadawania stopni ratowniczych i instruktorskich oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w górach, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
  5)  programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
  6)  stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób przebywających w górach, na swoim terenie działania,
  7)  wydawania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa w górach, na swoim terenie działania.
2. GOPR i TOPR oraz ich upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do:
  1)  występowania do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych w górach, o usunięcie stwierdzonych zagrożeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, lub o wstrzymanie eksploatacji,
  2)  występowania do organów administracji samorządowej oraz, stosownie do właściwości, do dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
  3)  występowania do organów administracji samorządowej o zamknięcie obszaru powietrznego do uprawiania sportów lotniczych w wypadkach stanowiących zagrożenie dla osób, funkcjonowania urządzeń i prowadzonych tam akcji ratunkowych i szkoleń.
3. W wyjątkowych wypadkach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia osób, GOPR lub TOPR może zażądać od organizatorów i kierowników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zaniechania imprezy, zaniechania wyjścia w góry bądź zamknięcia obiektu lub urządzenia.
4. Kierownik jednostki GOPR lub TOPR, na której terenie działania dokonano czynności określonej w ust. 3, z czynności tej sporządza protokół.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem jest przedstawiany bezzwłocznie właściwemu organowi administracji samorządowej oraz organizatorom imprez i kierownikom, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
6. Właściwy w sprawie wydawania decyzji o zaniechaniu przeprowadzenia imprezy, wyjścia w góry bądź zamknięcia obiektu lub urządzenia jest organ administracji samorządowej.

§ 3. 1. WOPR jest obowiązane i uprawnione do:
  1)  organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i w kąpieliskach morskich,
  2)  organizowania oraz szkolenia wodnej służby ratowniczej,
  3)  ustalania szczegółowych programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego,
  4)  nadawania stopni ratowniczych oraz określania uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
  5)  programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne,
  6)  stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób, o których mowa w pkt 5, na swoim terenie działania,
  7)  wydawania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa na wodach, na swoim terenie działania.
2. WOPR i jego upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do:
  1)  występowania do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą, o usunięcie stwierdzonych zagrożeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, lub o wstrzymanie eksploatacji,
  2)  występowania do organów administracji samorządowej oraz, stosownie do właściwości, do dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcia obiektów lub urządzeń.

§ 4. 1. Ratownikom górskim biorącym udział w wyprawie ratunkowej przysługuje dieta w wysokości diety z tytułu podróży służbowych na terenie kraju za każdą rozpoczętą godzinę trwania wyprawy ratunkowej.
2. W wypadku wyprawy, o której mowa w ust. 1, trwającej ponad 16 godzin ratownikom górskim przysługuje ponadto wyżywienie.
3. Ratownikom wodnym biorącym udział w akcji ratunkowej przysługuje dieta w wysokości połowy diety z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

§ 5. 1. Inne niż GOPR, TOPR lub WOPR organizacje ratownicze mogą wykonywać obowiązki i uprawnienia tych organizacji za zgodą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, jeżeli:
  1)  obszar, na których ma być prowadzona działalność ratownicza, nie jest wystarczająco zabezpieczony przez stowarzyszenia wymienione w § 1 albo stowarzyszenia te nie są w stanie go zabezpieczyć,
  2)  posiadają kadrę ratowników z uprawnieniami,
  3)  posiadają siedzibę, własny sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności,
  4)  wskażą źródła finansowania planowanej działalności,
  5)  przedstawią opinię co do celowości wykonywania obowiązków i uprawnień, o których mowa w § 1, właściwego wojewody i organu administracji samorządowej,
  6)  przedstawia opinię, o której mowa w pkt 5, dyrektora parku narodowego, w wypadku prowadzenia działalności na obszarze parku.
2. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki wyraża zgodę na wykonywanie obowiązków i uprawnień GOPR, TOPR lub WOPR przez inną organizację ratowniczą na jej wniosek zawierający informacje i opinie, o których mowa w ust. 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UWAGA!

Składki WOPR

pn i czw 17.00-20.00

w Biurze MAL WOPR