Pomoc

 

Kursy nauki pływania

ZAWIESZONE

do odwołania

 

 

 

 

STATUT ILS

Artykuł 1. Nazwy i informacje

1.1. Federacja przybiera nazwę "International Life Saving Federation", w skrócie "ILS".Nazwiska Członków Fundatorów są wpisane w specjalnym dodatku do konstytucji.

1.2. ILS jest międzynarodową, nie polityczna, nie dochodowa, nie dyskryminująca, humanitarną federacją, która została założona dnia 23-02-1993 w Leven (Belgia) i ukonstytuowała się dnia 03-09-1994 w Cardiff (U.K.) przez integracje "Federation Internationale de Sauvetage Aguatique" fundowana w 1910r. i "World Life Saving (WLS)" fundowaną w 1956r.

1.3. ILS założona jest na czas nieokreślony. Może być rozwiązana przez członków

Artykuł 2. Założenia statutowe

Założeniami ILS jest łączenie i wspieranie Federacji Narodowych na świecie, których działalność łączy się z bezpieczeństwem i ratowaniem życia ludzkiego w środowisku wodnym. 

Artykuł 3. Zakres działalności

Zakres działalności ILS obejmuje:

a) Znajdywanie najlepszych metod ratownictwa wodnego, zabezpieczeń dla tonących i przypadków losowych.

b) prowadzenie szkolenia z zakresu ratowania życia i wymiana edukacyjna technik ratownictwa wodnego i operacyjnego.

c) wymiana doświadczeń praktycznych, medycznych i naukowych na polu ratownictwa wodnego.

d) uruchamianie ośrodków szkoleniowych ratownictwa wodnego dostępnych na całym świecie

e) rozszerzanie przez ILS aktywności szkolenia na całym świecie i komunikacja oraz kooperacja z innymi organizacjami humanitarnymi

f) wprowadzanie ujednoliconego wyposażenia, wymiany informacji, symboli, i praw dla kontrolowania i regulacji w środowisku wodnym.

g) promocja, organizacja zawodów ratowników wodnych i regularne organizowanie międzynarodowych spotkań ratownictwa w celu stymulowania zainteresowań członków w celu zwiększania ich możliwości i zachęcania do ratowania ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie w środowisku wodnym.

h) zobowiązywanie Kongresu międzynarodowego do tworzenia przyjacielskiej łączności, solidarności i współpracy pomiędzy członkami i innymi międzynarodowymi związkami, które maja ten sam humanitarny cel.

i) przeprowadzanie pomiarów w celu ochrony wód i plaż przed skażeniami i innymi czynnikami, które są niebezpieczne dla użytkowników środowiska wodnego.

j) prowadzenie transakcji finansowych w celu zakupu stałych lub przenośnych aktywów lub innych zastosowań, które ILS uzna za odpowiednie do działalności.

k) uruchamianie innych akcji, które ILS uzna jako ważne dla osiągnięcia celów statutowych.

Artykuł 4. Ustawodawstwo

4.1. Ustawodawstwo ILS składa się z:

a) konstytucji opisującej wszystkie zasady i fundamentalne aspekty oraz inne znaczenia działania zarządu głównego

b) określenia prawne, ustalające przepisy wykonawcze do artykułów statutu wymagane dla zarządzenia ILS

c) przepisy zawodów ratowników wodnych, które zawierają wszystkie wymagania i procedury dla organizowania i prowadzenia zawodów ratowników wodnych.

4.2. Jeśli określenia prawne lub inne zasady ILS okażą się sprzeczne z konstytucją przeważa końcowe głosowanie.

Artykuł 5. Siedziba ILS

Siedziba ILS jest ustanawiana przez Zarząd i może być zmieniana.

Artykuł 6. Członkowie

6.1. ILS składa się z członków przyjmowanych przez Kongres.

Istnieją 3 kategorie członków nazywane:

  • członek rzeczywisty

  • członek stowarzyszony

  • członek korespondent

Warunki członkostwa i znaczenie poszczególnych kategorii członkostwa są ustanowione przez odpowiednie przepisy prawne.

6.2. Członek może zrezygnować wysyłając pisemne oświadczenie. Warunki rejestracji członków są określane w przepisach prawnych. Każdy rezygnujący członek może zadąć nie uczestniczenia w aktywności ILS.

6.3. Przyjmowanie członków.

Przyjęcie może dotyczyć Międzynarodowej, Krajowej i innej organizacji, która ma na celu bezpieczeństwo wodne.

Artykuł 7. Kongres

7.1. Kongres jest ciałem zarządzającym ILS. Składa się z przedstawicieli członków. Walny zjazd jest uprawniony jak ustanowiono w Statucie i przepisach prawnych.

7.2. Kongres ma spotkania co najmniej w odstępie 4 lat kalendarzowych. Miejsce i data Kongresu lub Nadzwyczajnego Kongresu jest ogłaszany zgodnie z procedurami i określeniami czasowymi w zawartymi w przepisach prawnych. Procedury zarządzania Kongresem i Nadzwyczajnym Kongresem zawarte są także w odpowiednich przepisach prawnych.

7.3. Kongres jest uprawniony do:

a) akceptowania i modyfikowania Statutu i przepisów prawnych

b) przeprowadzania wyborów statutowych

c) wybieranie członków honorowych

d) przyjmowanie, akceptowanie i zwalnianie członków

e) aprobowanie zasad i warunków dla struktur regionalnych jeśli nie maja one wpływu na Statut i przepisy prawne ILS

f) wybieranie i zwalnianie komisji i akceptowanie ich praw w zakresie referencji i procedur

g) akceptowanie budżetu i określanie składki członkowskiej

h) akceptowanie programu działania

i) decydowanie o propozycjach zarządu i członków

j) dobrowolnego rozwiązywania federacji

7.4. Kongres wymaga obecności więcej niż 50% składu członkowskiego dla dobrowolnego rozwiązania ILS, pokrycia zobowiązań, wprowadzania poprawek do statutu i przepisów prawnych. W innych sprawach nie jest wymagana minimalna ilość obecnych.

7.5. Rozumiejąc, że absencja nie może być obliczona pisemnie, głosowanie nad rozwiązaniem i pokryciem zobowiązań ILS wymaga obecności 3/4 wszystkich członków. Głosowanie nad poprawkami do statutu wymaga obecności 2/3 wszystkich członków głosujących. Głosowanie nad innymi sprawami wymaga decyzji zwykłej większości wszystkich członków obecnych i głosujących.

7.6. Kongres może zadecydować o możliwości głosowania telegraficznego lub pocztowego. Jeśli głosowanie pocztowe lub telegraficzne zostało umożliwione może być przeprowadzane przy następujących większościach wszystkich członków

a) możliwość zmian statutu: 2/3

b) możliwość rozwiązania ILS: 3/4

c) inne: zwykła większość

7.7. Odpowiednie uwagi, jak wprowadzono do statutu zgodnie z przepisami prawnymi, mogą być przedstawiane Nadzwyczajnemu Kongresowi, nie jest wymagane kworum.

7.8. Porządek dzienny Kongres jest określony przez procedury określone w przepisach prawnych.

Artykuł 8. Zarząd

8.1. Zarząd konstytuuje się jak podano:

- Prezydent

- Sekretarz generalny

- 4 V-ce Prezydentów

- Inni Dyrektorzy zgodnie z przepisami prawnymi.

8.2 Wszyscy członkowie zarządu musza być nominowani przez Walne zebranie. Procedury nominacji i wymagania odnośnie Członków Zarządu określone są przepisami prawnymi.

8.3. Członkowie Zarządu musza spełniać odpowiednie wymagania dla prowadzenia spraw finansowych i być w stanie podejmować ważne decyzje.

8.4. Zarząd spotyka się co najmniej raz na rok zgodnie z przepisami prawnymi.

8.5. Zarząd odpowiedzialny jest za:

a) wykonywanie decyzji Kongresu

b) proponowanie Kongresowi tworzenie nowych komisji lub likwidacje istniejących.

c) wybieranie i zwalnianie członków komisji zgodnie z przepisami prawnymi

d) powoływanie i odwoływanie grup roboczych

e) aprobowanie organizacji i zasad kompetencji ich kompetencji pod nadzorem ILS.

f) aprobowanie warunków i kryteriów dotyczących zasług

g) ustanawianie, obsługa, publikowanie i wysyłka kalendarza działalności ILS

h) przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego i przewidywanie budżetu

i) przygotowywanie sprawozdania z działalności i projektów na przyszłość

j) przedstawianie Kongresowi wszystkich propozycji wcześniej uzgodnionych

k) tymczasowe przyjmowanie lub zwalnianie członków lub niezbędnych podejmowanie decyzji dyscyplinarnych, dla ratyfikowania ich przez Kongres

l) określanie opłat za publikacje, zawody, kompetencje i inne w razie potrzeby.

W okresie pracy określonym przez przepisy, Zarząd Główny może delegować swoje niezbędne sprawy na ręce Prezydenta, sekretarza generalnego lub jednego lub kilku członków lub przedstawicieli.

8.6. Kworum zarządu osiągnięte jest gdy obecnych jest więcej niż 50% Prezydentów. Decyzja zarządu o podjęciu uchwały jest ważna przy udziale zwykłej większości Prezydentów. Nie dopuszczalne są głosy wysyłane poczta jeśli nie opisano tego wcześniej zgodnie z przepisami.

8.7. Prezydenci lub sekretarz Generalny są upoważnieni, zgodnie z zasadami ich odpowiedzialności, za legalne prowadzenie transakcji w imieniu ILS.

8.8. Legalnym przedsięwzięciom przewodniczy zarząd, reprezentowany przez Prezydenta, sekretarza generalnego lub przez członka zarządu przewidzianego do tego działania.

Artykuł 9. Komisje

9.1. Kongres może akceptować tworzenie komisji i podkomisji zgodnie z propozycjami zarządu prezesów. rożne typy komisji, skład, częstość i procedura spotkań, nominacje członków, ich obowiązki, zależności, odpowiedzialność i prawa wyborcze są zawarte w przepisach prawnych.

9.2. Nominacja na pełnoprawnego członka komisji może być przyznana dla prowadzenia finansowego lub podobnego wsparcia niezbędnego dla umożliwienia członkowi przeprowadzanie odpowiednich płatności i odpowiedzialności za jego biuro.

9.3. Przewodniczący komisji może, jeśli jest poproszony, uczestniczyć w spotkaniu zarządu jeśli jest to określone jako niezbędne. W takim przypadku nie maja oni prawa głosu.

9.4. Prezydent, sekretarz generalny, V-ce prezydenci i dyrektorzy mogą uczestniczyć w spotkaniach komisji ale nie maja prawa głosu.

Artykuł 10. Regiony

10.1. W celu wprowadzenia bliższej współpracy i aktywności w obrębie kontynentu lub obszaru świata federacje narodowe na danym kontynencie lub obszarze mogą pracować wspólnie zakładając regionalne oddziały ILS.

10.2. Oddziały takie cały czas są podległe statutowi przepisom prawnym ILS.

Artykuł 11. Mistrzostwa

Typy sportów i kompetencje o czasie ich zwoływania są określone w Zasadach sportów ratowania życia.

Artykuł 12. Budżet i rozliczenia

12.1. Rok finansowy zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku.

12.2 Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe i propozycje budżetowe walnemu zebraniu zgodnie z procedurami określonymi w przepisach prawnych. Procedury kontroli rozliczenia są także określone w przepisach prawnych.

Artykuł 13. Język

Oficjalnym językiem ILS, członków jest angielski. Procedury tłumaczenia są określone w przepisach prawnych.

Artykuł 14. Polityka, religia i rasowość

Zgodnie z naturą i celem ILS, członkowie są zniechęceni do poruszania spraw politycznych, religijnych i rasowych.

Artykuł 15. Rozwiązanie

W przypadku rozwiązania ILS, jego aktywa będą rozprowadzone zgodnie z decyzja podjęta na walnym zebraniu, które decyduje o rozwiązaniu ILS jak ustanowiono w procedurze zawartej w artykule 7 statutu

UWAGA!

Składki WOPR

pn i czw 17.00-20.00

w Biurze MAL WOPR