Pomoc

 

Kursy nauki pływania

ZAWIESZONE

do odwołania

 

 

 

 

STATUT Malborskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

ROZDZIAŁ I

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Oddziału .

 2. Stowarzyszenie może używać  skróconej nazwy „MAL WOPR"  .

 3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§2.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności i tradycji Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działającego od 1975 roku.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Malborka, powiat malborski - siedzibą miasto - Malbork.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych stowarzyszeń oraz organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§5.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, ubioru, flagi oraz znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6.

Stowarzyszenie opera swą.   działalność na    aktywności oraz społecznej pracy ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE  STOWARZYSZENIA, ŚRODKI DZIAŁANIA, SPOSOBY REALIZACJI

§7

 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie, rozwijanie różnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki wodnej,

 2. Upowszechnianie nauki i umiejętności pływania,

 3. Niesienie pomocy tonącym,

 4. Współdziałanie w czynnej ochronie czystości wód oraz środowiska naturalnego.


§8

Stowarzyszenie  realizuje swoje zadania przez :

 • Dobrowolne zrzeszanie osób zainteresowanych realizacja celów statutowych oraz   umożliwianie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia ,

 • Organizowanie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 • Propagowanie bezpiecznego wypoczynku, turystyki i rekreacji,

 • Szkolenie kadr dla potrzeb ratownictwa oraz sportów wodnych,

 • Współdziałanie w zakresie    upowszechniania i uprawiania rożnych    form
  wypoczynku, turystyki, rekreacji z innymi zainteresowanymi organizacjami i
  instytucjami,

 • Organizację drużyn WOPR,

 • Kontrolę i ocenę, stanu bezpieczeństwa na wodach,

 • Podejmowanie innych  form działalności   zmierzających do realizacji celów i
  zadań statutowych,

 • Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy jak również cudzoziemcy mający oraz nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji o
  wstąpienie do Stowarzyszenia i podjęcie przez Zarząd stosownej uchwały,

 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się. na :

  • zwyczajnych,

  • uczestników,

  • wspierających,

  • honorowych,

Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub wspierającym,

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,

 2. Członek zwyczajny ma prawo :

 • korzystać  z  wszelkich form. działalności  Stowarzyszenia     na  zasadach

 • określonych przez władze Stowarzyszenia,

 • czynnego i biernego prawa wyborczego,

 • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz WOPR,

 • używanie odznak, znaków, bandery,

3.  Członek zwyczajny  zobowiązany jest do :

 • przestrzegania statutu oraz uchwał władz WOPR,

 • czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

 • regularnego opłacania składek członkowskich.

§11

1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby małoletnie po ukończeniu 14-tego roku życia, wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych, po ukończeniu kursu podstawowego z zakresu ratownictwa wodnego,

3.   Członek uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosowania nad uchwałami.

§12

1.  Członkiem   wspierającym   Stowarzyszenie   może   być   osoba   prawna   lub
fizyczna, zainteresowana celami   statutowymi, która zadeklaruje     poparcie
finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia i  zostanie przyjęta na podstawie
pisemnej deklaracji przez Zarząd,

2.  Członek wspierający ma prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, z wyjątkiem praw wyborczych oraz głosu stanowiącego.

§ 13

Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Krajowy Zjazd WOPR członkom  zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności WOPR i
krzewienie idei ratownictwa wodnego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto
może być  zwolniony od obowiązku płacenia składek.


§14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w razie :

 • dobrowolnego wystąpienia  członka  zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

 • skreślenia z listy członków z powodu braku uczestnictwa w wypełnianiu celów statutowych przez okres dłuższy niż 2 lata,

 • ukarania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

 • utraty zdolności prawnej,

 • rozwiązania Stowarzyszenia,

2. Utrata członkostwa w przypadkach określonych w §14 ust.l pkt. b, następuje na podstawie uchwały Zarządu, od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15.

1.   Władzami Stowarzyszenia są :

   Walny Zjazd

   

 •  Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym wg decyzji Walnego Zjazdu,

3. Uchwały władz Stowarzyszenia  podejmowane są :

 • w przypadku Walnego Zjazdu zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,

 • w przypadku niespełnienia warunku § 15 ust.3 pkt. a Walny Zjazd odbywa się w drugim terminie, w którym uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania nie mniej jednak niż 15 osób, za wyjątkiem uchwał  określonych w § 20,

 • w przypadku Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwykła większością głosów osób wchodzących w skład danej władzy przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków tej władzy,

 1. odwołanie  i uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje :

  • w przypadku członków Zarządu  na podstawie uchwały podjętej  przez
   Zarząd,

  • w przypadku członków Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały podjętej przez Komisję Rewizyjna,

5.    Liczba członków  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z uzupełnienia nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru.

WALNY ZJAZD

§ 16

1.  Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

 1. Walny Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego  projekt przedstawia Zarząd,

 2. Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd co 5 lat.

 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd lub na wniosek
  Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnego Stowarzyszenia.

 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 5. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy :

 • ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 •  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • uchwalanie zmian Statutu,

 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał o  rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,

 • wybór członków Zarządu 7-13 osób i Komisji Rewizyjnej w liczbie 5-7 osób,

 • rozpatrywanie odwołań  od uchwał Zarządu, w tym podjętych w prawach członkowskich,

7.  W walnym Zjeździe udział biorą z głosem decydującym :

 • delegacji wybrani na zebraniach drużyn i zebraniach środowiskowych,

 • delegaci zachowują swój mandat na czas kadencji

8. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zjeździe :

 • przedstawiciele ZW WOPR

 • członkowie ustępujący władz Stowarzyszenia

 • honorowi członkowie WOPR - członkowie Stowarzyszenia

 • osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia,

 

II ZARZĄD

§17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zjazdem.

 2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadający pełnię praw członkowskich .

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2  razy w roku,

 4. Zarząd wybiera spośród swych członków Prezydium Zarządu w składzie 5-7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 5. Posiedzenia  Prezydium  Zarządu  powinny  odbywać  się  w  miarę  potrzeb,
  jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 6. Członkowie Zarządu, którzy nie biorą udziału w pracach Zarządu 3-krotnie
  bez usprawiedliwienia lub nie przestrzegają Statutu Stowarzyszenia mogą
  być przez Zarząd zwolnieni z jego składu.

 7. Prezydium. Zarządu kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu i wszystkie sprawy przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 8. Do kompetencji Zarządu należy :

  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu dla ważności oświadczeń woli w zakresie innym niż wymienione w §  19 ust.3 wymagane jest działanie co najmniej dwóch członków Zarządu,

  • wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu,

  • uchwalanie okresowych planów działalności Stowarzyszenia,

  • uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów,

  • uchwalanie regulaminu Zarządu, Prezydium Zarządu i Biura Zarządu,

 

  • powoływanie,  nadzorowanie i rozwiązywanie Komisji,  pełnomocników

  • oraz  innych   organów  pomocniczych  Zarządu,   a  także     uchwalanie  ich regulaminów,

  • składanie sprawozdań za okres kadencji Walnego Zjazdu,

  • zwoływanie Walnego Zjazdu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,

  • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub utraty praw członkowskich Stowarzyszenia,

  • podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych ,

  • podejmowanie   uchwał   w   sprawie   odwołania   członka   Zarządu   oraz uzupełnienia składu Zarządu,

  • uchwalanie wysokości składek członkowskich ,

  • zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,

  • nadzorowanie działalności gospodarczej,

  • rozpatrywanie wszystkich innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia ,

  • powoływanie i rozwiązywanie drużyn,

  • ustalanie zasad wyboru delegatów i przedstawicieli  na Walny Zjazd i Zjazd Wojewódzki,

  • podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar.

§18

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.

Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadający pełnię praw członkowskich nie będący zarazem członkami Zarządu.

Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walny Zjazd zgodnie z decyzją §16 ust.7   pkt.  g Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza,

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo  do udziału  w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium z głosem doradczym,

Członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy nie biorą udziału w pracach Komisji, opuszczają dwukrotnie bez usprawiedliwienia jej posiedzenia lub nie przestrzegają Statutu Stowarzyszenia mogą być przez Komisję zwolnieni z jej składu.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

  przeprowadzanie co najmniej raz w  roku kontroli działalności Stowarzyszenia   ze   szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem  celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze Statutem, postanowienia i uchwałami Walnego Zjazdu,

   

 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień,

 • składanie sprawozdań ze  swojej działalności Walnemu Zjazdowi oraz stawianie  wniosków  o udzielanie lub odmowę  udzielenia  absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 • uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,

 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w przypadku   stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z prawem lub Statutem oraz zagrożeniem istotnych interesów Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał o odwołaniu  członków  Komisji rewizyjnej  oraz uzupełnienie jej składu,

 • posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 • ROZDZIAŁ V

 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§19

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia i ofiarności publicznej.

Majątek Stowarzyszenia tworzy również dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Majątek Stowarzyszenia stanowią :

 • nieruchomości,

 • ruchomości,

 • fundusze.

Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie, Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


PRZEPISY KOŃCOWE

§20

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmie Walny Zjazd większością  2/3   głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością 3/4   głosów   przy obecności co najmniej 2/3  ogólnej liczby  członków uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb      likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki zostanie przekazany majątek. 

UWAGA!

Składki WOPR

pn i czw 17.00-20.00

w Biurze MAL WOPR